Nawigacja

Akty prawne

Statut

    

MIEJSKIE  PRZEDSZKOLE  NR  5

 96-300 Żyrardów, ul. Leszno 19

tel. /fax  +48 46 855 44 48

NIP 838-16-52-990, regon 750020690

 www.sloneczneprzedszkole-zyrardow.edupage.org

http://www.mp5@zyrardow.pl

 

 


 

  STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5

w Żyrardowie ul. Leszno 19

 

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną

Uchwałą nr 5/2017/2018, dnia 30 listopada 2017 r.

Spis treści:

 

 1. Podstawy prawne
 2. Rozdział i – Postanowienia wstępne
 3. Rozdział II – Nazwa i typ przedszkola
 4. Rozdział III - Nazwa i siedziba organu prowadzącego
 5. Rozdział IV – Organy Przedszkola i ich szczegółowe kompetencje
 6. Rozdział V – Cele i zadania przedszkola
 7. Rozdział VI – Sposób realizacji zadań przedszkola
 8. Rozdział VII – Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem
 9. Rozdział VIII – Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo
 10. Rozdział IX – Organizacja pracy przedszkola
 11. Rozdział X – Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników
 12. Rozdział XI – Prawa i obowiązki dzieci oraz przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków
 13. Rozdział XII – Postanowienia końcowe

 

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. ,  poz. 59 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. , poz. 60).
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189).
 5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym ( Dz. U. z 2016 r.,  poz. 446, z późn. zm.).   
 6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., , poz. 922).    
 7. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 149).  
 8. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 986, z późn. zm.).
 9. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, z późn. zm.).
 10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., , poz. 610).
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649).
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. (Dz. U. z 2016 r., , poz. 1154).
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69, z późn. zm.). 
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356).
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 20157 r., poz. 1658).
 16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575).
 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646).    
 18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 170, z późn. zm.).
 19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r., Nr 135, poz. 1516, z późn. zm .).
 20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).
 21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1616 ).
 22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia2017 r.  r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578).
 23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 170, z późn. zm.).          
 24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r., Nr 36, poz. 155, z póżn. zm.).        
 25. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2035).
 26. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r.,  Nr 120 poz. 526, z późn. zm.).  
 27. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r.  r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci  (Dz. U. z  2017 r., poz. 1635).
 28. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych  przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532, z późn. zm.).
 29.  Uchwała Nr XL/271/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów.
 30. Uchwała Nr XXXVIII/254/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniającą Uchwałę Nr XLIX/346/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez miasto Żyrardów.

 

 

 

 

      ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1.

Miejskie Przedszkole Nr 5 w Żyrardowie, zwane dalej „przedszkolem”, działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, aktu nadania nazwy przedszkolu, niniejszego statutu.

§ 2.

Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest z dochodów własnych Miasta Żyrardów, z wpłat rodziców, z darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki, z pozostałych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

§ 3.

1. Przedszkole używa pieczęci podłużnej, kauczukowej w pełnym brzmieniu:  

Miejskie Przedszkole nr 5

96-300 Żyrardów, ul. Leszno 19

tel. / fax. (46) 855-44-48

NIP 838-16-52-990; regon 750020690

2. W pieczęciach i stemplach można w zależności od ich wymiaru używać czytelnych skrótów: MP05, MP 5,  MP Nr 5.

 

3. Przedszkole posiada logo – znak firmowy placówki.

 

4. Przedszkole posiada stronę internetową przedszkola:

      www.sloneczneprzedszkole-zyrardow.edupage.org

 

5. Przedszkole, jako jednostka budżetowa Miasta Żyrardów, działa w ramach jednego podatnika jakim jest Miasto Żyrardów, które jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

6.Dyrektor przedszkola zawiera umowy w zakresie usług w imieniu Miasta Żyrardów.     

7.Umowy i faktury VAT, które dokumentują zakup i sprzedaż towarów i usług dokonane przez przedszkole, będą obowiązkowo zawierać poniższe dane:

Nabywca:   Miasto Żyrardów

                   96-300 Żyrardów

                   Pl. Jana Pawła II nr 1

       NIP 838-146-47-22

     Odbiorca:  Miejskie Przedszkole Nr 5

                        96-300 Żyrardów

                        ul. Leszno 19

§ 4.

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni
  w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez pięć godzin dziennie.
 3. W przedszkolu czas realizacji godzin bezpłatnych jest ustalony od godziny 9:00 do godziny 14:00.
 4. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

§ 5.

 1. Wysokość i zasady wnoszenia opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę ustala się zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Żyrardowa w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów.
 2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu.
 3. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w ust. 2,  na podstawie obowiązującej uchwały Rady   Miasta  Żyrardów  Nr XXXVIII/254/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniającej Uchwałę Nr XLIX/346/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez miasto Żyrardów.
 4. Szczegółowe zasady związane z wnoszeniem opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę reguluje porozumienie przedszkolne zawierane między przedszkolem, reprezentowanym przez dyrektora przedszkola, a rodzicami - prawnymi opiekunami dziecka.
 5. Przedszkole nie może pobierać opłat innych niż opłaty o których mowa w ust. 2.    

§ 6.

  1. 1.Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.
  2. 2.Opłatę za korzystanie z posiłków przez dziecko w przedszkolu, rodzice (opiekunowie prawni) i pracownicy wnoszą w okresach miesięcznych, z góry do 15-tego każdego miesiąca, na podstawie wystawianej przez przedszkole, faktury wewnętrznej.
  3. 3.W przypadku nieobecności pracownika w przedszkolu, stawka żywieniowa zostaje odliczana za każdy dzień nieobecności, w następnym miesiącu.
  4. 4.Do wyliczenia odpłatności za wyżywienie pracowników samorządowych dolicza się podatek VAT w stawce 8%.
  5. 5.Do wyliczenia odpłatności za wyżywienie dzieci i nauczycieli przedszkola nie dolicza się podatku VAT.
  6. 6.Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z trzech posiłków w przedszkolu wynosi 8 złotych  i obejmuje: śniadanie, obiad, podwieczorek.

§ 7.

Obsługę finansową i księgową przedszkola prowadzi główna księgowa zatrudniona w Centrum Usług Wspólnych, 96-300 Żyrardów, ul. Mireckiego 56. 

 

ROZDZIAŁ II

NAZWA I TYP PRZEDSZKOLA

§ 8.

  1. 1. Miejskie Przedszkole Nr 5 w Żyrardowie zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną, prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego.
  2. 2.Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:
  3. 1. realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
  4. 2.zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
  5. 3.przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  6. 4.zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
  7.  
  8. 3. Siedziba przedszkola znajduje się w Żyrardowie przy ulicy Leszno 19.
  9.  

ROZDZIAŁ III

NAZWA I SIEDZIBA ORGANU PROWADZĄCEGO

§ 9.

  1. 1. Miasto Żyrardów, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów, pełni rolę organu prowadzącego dla przedszkola.
  2. 2.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty - Kuratorium Oświaty w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa.
  3.  

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH SZCZEGÓŁOWE KOMPETENCJE

 

§ 10.

Organami przedszkola są dyrektor przedszkola, rada pedagogiczna i rada rodziców.

§ 11.

Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 12.

 1. 1.Do obowiązków dyrektora przedszkola należy  w szczególności:
 2. a. kierowanie działalnością przedszkola oraz reprezentowanie go  na zewnątrz;
 3. b. sprawowanie nadzoru  pedagogicznego;
 4. c. sprawowanie  opieki nad dziećmi oraz stwarzanie  warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 5. d. realizowanie  uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;e.dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę przedszkola (dyrektor  ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie tych środków, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola);
 6. f. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę;
 7. g. wykonywanie zadań wynikające z przepisów szczególnych, w tym:.
 8. h. realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 9. i. tworzenie na czas określony lub nieokreślony zespołów nauczycieli w zależności od potrzeb wynikających z zadań statutowych przedszkola, potrzeb programowych lub innych uwarunkowań, w jakich ono funkcjonuje;
 10. j. współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 11. k. stwarzanie warunków do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.
 12. 2. Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy przedszkola  w przypadkach określonych w statucie placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
 13. a. Przepis ust. 2 nie dotyczy dziecka objętego obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. b. Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli  i pracowników niebędących nauczycielami.
 14. 3. Dyrektor przedszkola decyduje w sprawach:
 15. a. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki;
 16. b. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki;
 17. c. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
 18. 4. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i  rodzicami.
 19. 5. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor lub inny nauczyciel przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący.

§ 13.

 1. 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
 2. 2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
 3. 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor placówki.
 4. 4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 5. 5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,   z inicjatywy dyrektora przedszkola, organu prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem działalności rady pedagogicznej.
 6. 7. Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.
 7. 8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 8. a. zatwierdzanie planów pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczna
 9. b. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę pedagogiczną i radę rodziców;
 10. c. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki;
 11. d. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci;
 12. e.  ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.
 13. 9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 14. a. organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 
 15. b. projekt planu finansowego przedszkola;
 16. c. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
 17. d. propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 14.

 1. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 8, niezgodnych  z przepisami prawa.
 2. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor przedszkola niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 4. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian, a następnie przyjmuje go w drodze uchwały
 5. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w placówce.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną         w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
 7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 8. Rada pedagogiczna ustala regulamin działalności.
 9. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 10. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 15.

  1. 1. W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.
  2. 2. Rada rodziców uchwala regulamin  działalności rady rodziców, w którym określa w szczególności:
  3. 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
  4. 4. W skład rady rodziców wchodzą - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w jawnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
  5. a. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady rodziców;
  6. b. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów  do rady rodziców przedszkola.
  7. 5. Rada rodziców może występować do dyrektora przedszkola i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
  8. 6. Do kompetencji rady rodziców, należy:
  9. a. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo- profilaktycznego placówki;
  10. b. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
  11. c. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
  12. 7. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego przedszkola, program ten ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
  13. 8. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców Miejskiego Przedszkola nr 5 w Żyrardowie.
  14. 9. Rada rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół          i placówek oświatowych oraz  ustalać zasady i zakres współpracy.
  15. 10. Rada rodziców występuje wspólnie z dyrektorem do organu prowadzącego przedszkole   w sprawie ustalenia przerw w działalności przedszkola, w przypadku braku rady przedszkola.

§ 16.

  1. 1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu właściwego wykonywania kompetencji określonych w statucie oraz zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami.
  2. 2. W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy organami przedszkola, do rozpatrzenia sporu dyrektor powołuje komisję, w której skład wchodzą :
  3. a. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji         w ramach swoich kompetencji.
  4. * trzech członków rady pedagogicznej
  5. trzech członków rady rodziców
  6. dyrektor, pełniący funkcję przewodniczącego tej komisji.
  7. 3. O rozstrzygnięciu sporu  Komisja decyduje w trybie głosowania, większością 2/3 głosów.
  8. 4. Od decyzji Komisji przysługuje prawo odwołania do organu prowadzącego  przedszkole.

 

ROZDZIAŁ V

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 17.

  1. 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
  2. 2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z ust. 3, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, innej placówce przedszkolnej, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.
  3. 3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 ustawy Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
  4. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
  5. 5. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.
  6. 6. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

§ 18.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne                w przedszkolu, innej placówce przedszkolnej, oddziale przedszkolnym, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
 3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 2, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
 4. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w ust. 2, podlega egzekucji w trybie przepisów        o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 5. Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 2, należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca przez co najmniej 50 % dni zajęć w przedszkolu.
 6. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego             w przedszkolu, innej placówce przedszkolnej, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
 7. Dziecko uzyskuje prawo, o którym mowa w ust. 6, z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata.

§ 19.

  1. 1. Sieć publicznych przedszkoli powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku  przedszkolnego, z uwzględnieniem ust. 2.
  2. 2. W przypadku, gdy droga dziecka z domu do przedszkola, w którego  obwodzie dziecko mieszka:
  3. 3. Droga dziecka z domu do przedszkola, w którym obwodzie dziecko mieszka nie może przekraczać odległości 3 km.
  4. 4. przekracza odległość, o której mowa  wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej;
  5. 5. nie przekracza odległości o której mowa w ust. 2, gmina może zorganizować bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu.  

§ 20.

  1. 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które         w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
  2. 2. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko: a. korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,         w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
  3. b. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 ustawy - Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
  4. 3. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.
  5. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
  6. 5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 w ustawie - Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
  7. 6. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z ust. 4, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, innej placówce oświatowej oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

§ 21.

  1. 1. Na wniosek rodziców dyrektor przedszkola, do którego dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4 w ustawie Prawo oświatowe, poza przedszkolem.
  2. 2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli:
  3. a. przedszkole, do którego dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa,         w którym zamieszkuje dziecko; do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:
  4. b. opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  5. c. oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym.
  6. 3. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, następuje:
  7. a. na wniosek rodziców;
  8. b. w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

§ 22.

  1. 1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o przepisy ustawy - Prawo oświatowe oraz  innych ustaw i rozporządzeń regulujących proces rekrutacji do przedszkoli.
  2. 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 7, od liczby wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  3. 3. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
  4. 4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemów informatycznych. 5. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
  5. 6. Jeżeli przyjęcie dziecka, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy przedszkola powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
  6. 7. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje odpowiednio dyrektor przedszkola.
  7. 8. Dzieci przyjmowane są do przedszkola, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. a. wielodzietność rodziny kandydata;
  8. b. niepełnosprawność kandydata;
  9. c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  10. d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,;
  11. e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  12. f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  13. g. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  14. 9. Kryteria, o których mowa w ust. 8, mają jednakową wartość.
  15. 10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu  przedszkole, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
  16. 11. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa w ust. 10, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.
  17. 12. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
  18. 13. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

§ 23

 1. Cele i zadania przedszkola wynikają z przepisów prawa, w szczególności w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko ma osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 3. Osiągnięciu tego celu, o którym mowa w ust.2,  ma służyć realizowanie przez przedszkole następujących zadań:
 1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 2. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa; 
 3. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 
 4. zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 
 5. wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,
  z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 
 6. wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 
 7. tworzenie  sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących          do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 8. przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
  o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
 9. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 10. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
 11. tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
 12. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 
 13. kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
 14. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych  o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 
 15. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 
 16. organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego;
 17. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.                           
 1. Realizacja zadania , o którym mowa w ust.3, pkt. 17 związana z przygotowaniem dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym,  nie dotyczy dzieci:
 1. posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu   na    niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ze   względu  na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z nich jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 2. posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne rodzaje niepełnosprawności, jeżeli dodatkowo z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.
 1. Założenia podstawy programowej opierają się na wielokierunkowym rozwoju dziecka polegającym na systematycznym pojawianiu się najpierw prostych, a następnie bardziej skomplikowanych umiejętności we wszystkich obszarach rozwoju człowieka. Wielokierunkowy rozwój umożliwia wielokierunkową aktywność poznawczą dziecka, efektem czego jest dojrzała osobowość dziecka w przyszłości. Ponieważ rozwój dziecka i jego aktywność poznawcza wzajemnie się warunkują, to zadaniem nauczyciela jest organizowanie dziecku przestrzeni do aktywności badawczej, wspieranie i stymulowanie rozwoju oczekiwań poznawczych, działaniowych, a także rozwijanie jego aktywności edukacyjnej.
 2. Osiągnięcia dziecka kończącego edukację przedszkolną zgrupowane są w odniesieniu  do czterech obszarów rozwoju: fizycznego, emocjonalnego, społecznego, poznawczego.

 

 

ROZDZIAŁ VI

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

§ 24.

 1.  Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka, wykorzystując do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego, przywiązując wagę do prowadzenia zajęć kierowanych, jak i przestrzegania czasu spożywania posiłków, czasu przeznaczonego na odpoczynek i charakteru tego odpoczynku, organizowania uroczystości przedszkolnych, wycieczek, nauki ubierania i rozbierania oraz umożliwiania samodzielnej zabawy.
 2. Przedszkole zapewnia realizację potrzeb rozwojowych dzieci, których spełnieniem jest dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Przyjmuje się , iż organizacja zajęć na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej przedszkola.
 3. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tychże czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów.
 4. Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest najlepszym rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi. Zabawy przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić powinny jedynie do optymalizacji napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego. W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko nie uczy się czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji.
 5. Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.
 6. Przedszkole jest  miejscem, w którym dziecko otrzyma pomoc w jego rozumieniu.
 7. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.
 8. Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia rytmiki, które przedszkole prowadzi w każdej grupie wiekowej wraz z zajęciami  gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.
 9. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.     
 10. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym w przedszkolu jest  włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i odbywa się przede wszystkim w formie zabawy. Stwarzane są  warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Jest to  realizowane, m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi wykorzystuje naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty. Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego. Przedszkole bierze  pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.
 11. Aranżacja przestrzeni w przedszkolu wpływa na aktywność wychowanków, dlatego proponuje się takie jej zagospodarowanie, które pozwoli dzieciom na podejmowanie różnorodnych form działania. Przedszkole organizuje stałe i czasowe kąciki zainteresowań, w tym:

a)  stałe kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy;

  1. czasowe kąciki związane z realizowana tematyka, świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola.
 1.  Elementem przestrzeni w przedszkolu  są także zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania do prowadzenia własnych eksperymentów. Przedszkole stwarza możliwości aby każde dziecko mogło korzystać z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych.
 2. Elementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone na odpoczynek dzieci (leżak, materac, mata, poduszka), jak również elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 3. Estetyczna aranżacja wnętrz w przedszkolu umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania.
 4. Aranżacja wnętrz w przedszkolu umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych, w tym po i przed posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer.

 

 

ROZDZIAŁ VII

SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W CZASIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU ORAZ W CZASIE ZAJĘĆ POZA PRZEDSZKOLEM

§ 25.

  1. 1. Powierzenie przez dyrektora przedszkola, oddziału, opiece jednego lub dwu nauczycieli uzależnione jest nie tylko od czasu pracy oddziału, ale także od realizowanych w przedszkolu zadań, przy ewentualnym uwzględnieniu propozycji rodziców dzieci danego oddziału.
  2. 2. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć rewalidacyjnych, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej powinien wynosić:
  3. 3. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki                  w przedszkolu trwa 60 minut.
  4. 4. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora na wniosek nauczycieli programami wychowania przedszkolnego.
  5. 5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
  6. 6. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia              i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.
  7. 7. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkole podejmuje starania, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.
  8. a. z dziećmi w wieku 3 - 4 lat – około 15 minut;
  9. b. z dziećmi w wieku 5 - 6 lat – około 30 minut.
  10. 8. Sposób dokumentowania zajęć, o których mowa w ust. 6 i 7,  określają odrębne przepisy.9. Dzieci nie uczestniczące w zajęciach dodatkowych mają w czasie ich trwania zapewnioną opiekę nauczyciela.

§ 26.

  1. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola są:
  2. 2. obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego wraz z językiem obcym nowożytnym w zakresie podstawy programowej;
  3. 3. dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
  4. 4. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczana w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  5. 5. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,
  6. 6. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  7. 7. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

PRZEZ RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) LUB UPOWAŻNIONĄ PRZEZ NICH OSOBĘ                               ZAPEWNIAJĄCĄ DZIECKU PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO

§ 27.

 1.  
  1. 1. Przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednie warunki do zabawy, nauki, pracy
  2. 2. W sytuacjach trudnych związanych z odbiorem dziecka z przedszkola obowiązują następujące procedury zawarte w Strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i rodziców Miejskiego Przedszkola nr 5 w Żyrardowie.
  3. 3. Odbiór dziecka z ogrodu przedszkolnego odbywa się poprzez podejście do nauczyciela i poinformowanie go o odbiorze dziecka z przedszkola. Po odebraniu dziecka Az przedszkola rodzicom nie wolno pozostać w ogrodzie jeżeli na terenie ogrodu znajdują się inne dzieci z przedszkola pod opieka nauczycieli. 
  4. 4. W przypadku, gdy w przedszkolu odbywają się uroczystości, imprezy a rodzice podejmują decyzje , aby odebrać dziecko z przedszkola po imprezie, zgłaszają ten fakt wychowawcy grupy. Jeżeli są to osoby inne, którzy maja odebrać dziecko z przedszkola, to obowiązuje pisemne upoważnienie.
  5. 5. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola powinno być podpisana przez obojga rodziców lub prawnych opiekunów.
  6. 6. W przypadku odbioru dziecka podczas zajęć dodatkowych rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest zgłosić ten fakt wychowawcy grupy lub nauczycielowi pełniącemu opiekę nad jego dzieckiem.
  7. 7. Osoby upoważnione przez rodziców lub prawnych opiekunów są odpowiedzialne za bezpieczeństwo dziecka już w trakcie odbioru dziecka. Od tego momentu upoważnione osoby odpowiadają za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
  8. 8. Osoby niepełnoletnie, mogą odbierać dzieci z przedszkola na wyraźne pisemne upoważnienie rodziców i przedstawienie do akceptacji tej informacji dyrektorowi przedszkola. 9. Osoby upoważnione muszą wylegitymować się podczas odbioru dziecka z przedszkola, poprzez okazanie dokumentu tożsamości.
  9. 10. W przypadku odbioru dzieci przez inne osoby pełnoletnie, w tym  dziadkowie, sąsiedzi, rodzeństwo, obowiązuje pisemne upoważnienie, zawierające następujące dane osoby upoważnionej: imię i nazwisko, PESEL oraz czas trwania wydanej decyzji. Wzór zaświadczenia, stanowi załącznik do statutu.     
  10. 11. Procedury związane z późniejszym przyprowadzaniem lub odbiorem dziecka z przedszkola uregulowane są w Strategii działań wychowawczych  i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i rodziców Miejskiego Przedszkola nr 5  w Żyrardowie. 
  11. 12. Rodzice muszą przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola zgodnie z godzinami zawartymi w porozumieniu.  
  12. 13. Godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola są zawarte w porozumieniu przedszkolnym.
  13. 14. Rodzice mają obowiązek podejść do  pracownika przedszkola pełniącego dyżur przy domofonie i wywołującego dzieci i zgłosić odbiór dziecka, podając jego imię i nazwisko oraz nazwisko wychowawcy grupy. Osoby pełniące dyżur oraz nauczyciele muszą wiedzieć i widzieć, kto przyprowadza i odbiera dziecko.
  14. 15. Dziecko musi być przyprowadzone do wychowawcy grupy i odebrane bezpośrednio od  nauczyciela, który pełni opiekę nad dzieckiem. 
  15. 16. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane przez rodziców - prawnych opiekunów lub upoważnione osoby na piśmie przez rodziców lub prawnych opiekunów.
  16. 17. Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe.
  17. 18. Nauczyciele zajęć dodatkowych zobowiązani są do przestrzegania procedur w zakresie bezpieczeństwa na terenie przedszkola.
  18. 19. W trakcie zajęć dodatkowych bezpośrednią opiekę sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe zgodnie z umową podpisaną z dyrektorem przedszkola na prowadzenie tych zajęć; dzieci uczęszczające na te zajęcia mają odnotowywaną obecność na tych zajęciach. Zajęci dodatkowe, w których uczestniczy cały oddział są  realizowane wspólnie z nauczycielem przedszkola, wówczas obecność jest odnotowana w dzienniku nauczyciela przedszkola 20. Rodzice są informowani, do której sali „schodzą się” dzieci oraz z której sali (oddziału), należy odebrać dziecko.
  19. 21. W sytuacjach zmiany stałego planu dnia (typu wycieczki, wyjścia, spacery), opiekę nad grupami mają nauczyciele zgodnie z zatwierdzoną przez dyrektora kartą wycieczki.22. Szczegółowy rozkład odpowiedzialności nauczycieli załączony jest do bieżącego harmonogramu pracy, który opisuje sposób pełnienia opieki nad dziećmi przez nauczycieli w układzie tygodniowym, ze szczególnym podziałem sprawowania opieki  w godzinach od 6:30 do 8:00 i od 15:30 do 17:00 czyli podczas pracy w tzw. grupach łączonych.
  20.  23. Od godz. 8:00 czynne są  wszystkie oddziały. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką swoich nauczycieli.
  21. 24. Ze względu na organizację pracy przedszkola, bezpieczeństwo i ramowy rozkład dnia przedszkola, zaleca się, aby dzieci do godziny 8:20 były najpóźniej przyprowadzane do przedszkola.  Od godziny 9:00 do godziny 14:00 Rada Pedagogiczna ustaliła bezpłatne godziny realizacji podstaw programowych dla dzieci 3-5 lat.
  22. 25. Przedszkole funkcjonuje od godz. 6:30 do godz. 17:00.
  23. 26. Dziecko oddane pod opiekę przedszkola może być wydane rodzicom, opiekunom prawnym i innym osobom upoważnionym na piśmie przez rodziców, według określonego wzoru.
  24. 27. Przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu pracy danego oddziału opiekę nad dziećmi  z danego oddziału pełnią nauczyciele z innych oddziałów, do których przyprowadzono dzieci, według specjalnie opracowanych procedur.
  25. 28. Przedszkole sprawuję opiekę nad dzieckiem od momentu wejścia dziecka do sali przedszkolnej, do chwili odebrania dziecka z sali lub ogrodu przez rodziców, prawnych opiekunów lub osoby upoważnione na piśmie przez rodziców.
  26.  

 

ROZDZIAŁ IX

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 28.

  1. 1. Szczegółowe zasady organizacji przedszkola określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora zgodnie z wytycznymi ustawy  Prawo oświatowe. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
  2. 2. Dyrektor przedszkola przekazuje arkusz organizacji przedszkola, o którym mowa w ust. 1, zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, o których mowa, organowi prowadzącemu przedszkole.       
  3. 3. Organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji przedszkola.
  4. 4. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
  5. a. liczbę oddziałów;
  6. b. liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
  7. c. tygodniowy wymiar zajęć z religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są w przedszkolu;
  8. d. czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
  9. e. liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; f. liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
  10. g. liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz etatów przeliczeniowych;
  11. h. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.
  12. 5. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia             i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.
  13. 6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 29.

 1. Przedszkole jest placówką  składającą się z 7 oddziałów.
 2. Liczba dzieci w oddziałach przedszkola wynosi: w czterech salach po 21 dzieci , w trzech po 22 dzieci.  
 3. Oddział przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.
 4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa niż określona w ust 2.
 5. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego oraz inną upoważnioną osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego bądź  inną upoważnioną przez nich osobę.
 6. W uzasadnionych przypadkach, w czasie absencji dzieci i nauczycieli, np. w okresach międzyświątecznych, dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o łączeniu oddziałów.
 7. Liczba dzieci po połączeniu oddziałów nie może przekroczyć 25 osób.

§ 30.

  1. 1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
  2. a. 7 sal zajęć dla poszczególnych oddziałów; 
  3. b. aulę;
  4. c. szatnie dla dzieci;
  5. d. pomieszczenia gospodarcze;
  6. e. łazienki i toalety;
  7. f. pomieszczenia administracyjne;
  8. g. pomieszczenia kuchenne;
  9. h. pomieszczenia piwniczne.
  10. 2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranym sprzętem terenowo -rekreacyjnym dostosowanym do wieku dzieci.
  11. 3. Nauczyciele dbają o codzienny pobyt dzieci na świeżym powietrzu.
  12. 4. W salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18 stopni C, a przypadku niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.
  13. 5. Wszystkie zajęcia organizowane poza terenem przedszkola powinny być uzgadniane            z dyrektorem lub osobą go zastępującą. Szczegółową organizację zajęć poza terenem przedszkola określa Regulamin spacerów i wycieczek organizowanych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Żyrardowie.

§ 31.

  1. 1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu innych dzieci i personelu.
  2. 2. Po przebyciu przez dziecko choroby zakaźnej, rodzic zobowiązany jest przedstawić nauczycielowi zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność dziecka do pobytu                w przedszkolu.
  3. 3. W przedszkolu nie podaje się dzieciom lekarstw.
  4. 4. Szczegółowe zasady udzielania pomocy dzieciom w razie wypadku określa stosowna procedura zawarta w Strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 5  w Żyrardowie .
  5. 5. W przypadku złego samopoczucia lub wypadku dziecka, rodzice, osoby upoważnione zostają niezwłocznie powiadomieni, a dziecku udzielana jest pierwsza pomoc.
  6. 6. W sytuacji rażących przypadków związanych z przyprowadzaniem do przedszkola dzieci będących w trakcie infekcji zagrażającej zdrowiu dziecka i innych osób z placówki, nauczyciel ma prawo żądać od rodziców przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola.

 

ROZDZIAŁ X

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW

§ 32.

  1. 1.W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne             i odpowiednie kwalifikacje zgodnie z odrębnymi przepisami.
  2. 2. Nauczyciele obowiązani są :
  3. a. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej dziecka.
  4. b. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym im stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;c. wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju;
  5. d. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
  6. e. dbać o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;f. kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia          i szacunku dla każdego człowieka.
  7. 4. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
  8. a. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
  9. b. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
  10. c. prowadzenie obserwacji pedagogicznych, dokumentowanych w ustalony sposób, zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, opracowanie „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” dla rodziców;
  11. d. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;e. zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu i w czasie wycieczek oraz spacerów;
  12. f. współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną;
  13. g. planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
  14. h. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę o estetykę pomieszczeń;
  15. i. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych, wyrównawczych;
  16. j. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  17. k. realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;
  18. l. czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
  19. ł. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym oraz rekreacyjno-sportowych;
  20. m. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

§ 33.

  1. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola.
  2. 2. Jeżeli udzielana dziecku pomoc psychologiczno-pedagogicznej nie przynosi efektów i nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka, wówczas dyrektor przedszkola za zgodą rodziców dziecka będzie mógł wystąpić do poradni psychologiczno-pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie pogłębionej diagnozy specjalistycznej problemu dziecka  w celu wskazania sposobu rozwiązania tego problemu. Rozwiązanie to ma usprawnić proces diagnostyczny przeprowadzany w poradni psychologiczno-pedagogicznej, a rodzice dziecka zostaną odciążeni z obowiązku pozyskiwania dodatkowych dokumentów z przedszkola, które niezbędne są do przeprowadzania rzetelnej diagnozy dziecka.
  3. 3. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli na wniosek dyrektora przedszkola.
  4. 4. Dyrektor przedszkola powinien planować i prowadzić wspomaganie mające na celu  podejmowanie działań mających na celu podnoszenie jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innych działań.
  5. 5. W zadaniach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej bierze udział asystent nauczyciela, do którego zadań należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
  6. 6. Nauczyciele, wychowawcy grup i specjaliści, zatrudnieni w przedszkolu współpracują w zakresie wspierania dziecka i udzielania mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej także poprzez bieżącą pracę z dzieckiem oraz dostosowywanie sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych dziecka.
  7. 7. Zadania nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, sa nakierowane na rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych   i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym prowadzenie obserwacji pedagogicznych ma na celu rozpoznawanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w środowisku szkolnym.

§ 34.

  1. 1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu :
  2. a. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;
  3. b. ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;
  4. c. włączenia ich w działalność przedszkola.
  5. 2. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków.
  6. 3. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie placówki, zawiadomić pracownika obsługi przedszkola o fakcie przebywania osób postronnych.4. Nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków.

§ 35.

  1. 1. W przedszkolu może pracować pedagog, nauczyciel realizujący terapię pedagogiczną. Pedagog lub terapeuta może być zatrudniony w przedszkolu lub oddelegowany do pracy   w danym przedszkolu przez rejonową poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
  2. 2. Do zadań pedagoga, terapeuty należy:
  3. a. Pedagog lub terapeuta zatrudniony w przedszkolu otacza opieką wszystkie dzieci, których rodzice wyrazili na to  pisemną zgodę, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci mających niepowodzenia w nauce i sprawiających trudności wychowawcze.
  4. b. współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zaburzeniom zachowania, inicjowania różnych form pomocy wychowawczej;
  5. c. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dzieci;
  6. d. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;
  7. e. współpraca z rodzicami, prowadzenie doradztwa pedagogicznego dla rodziców;
  8. f. prowadzenie warsztatów pedagogicznych dla nauczycieli;
  9. g. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  10. 4. Zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wykonu jena bieżąco każdy wychowawca w swojej grupie.
  11. 5. Nauczyciel może korzystać z pomocy fachowców zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz z innej pomocy fachowców i ośrodków wspierających rozwój dziecka i rodziny.

§ 36.

  1. 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych i pomocniczo-obsługowych.
  2. 2. Stosunek pracy pracowników samorządowych regulują odrębne przepisy.
  3. 3. Dyrektor zobowiązany jest do zapoznania każdego pracownika samorządowego ze szczegółowym zakresem obowiązków i ryzykiem zawodowym, co pracownicy poświadczają własnoręcznym podpisem.
  4. 4. W oparciu o aktualne przepisy i potrzeby przedszkola dyrektor przedszkola ustala zakres zadań i obowiązków pracowników samorządowych.

§ 37.

Do podstawowych zadań i obowiązków starszego intendenta do spraw żywienia należy w szczególności:

 1. opracowywanie jadłospisów w porozumieniu z dyrektorem przedszkola i kucharką;
 2. sporządzanie raportów żywieniowych i wydawanie na ich podstawie artykułów żywnościowych;
 3. prowadzenie kalkulacji posiłków i nie dopuszczanie do przekroczenia ustalonych stawek żywieniowych;
 4. dokonywanie zakupów żywności, środków czystości i innych artykułów niezbędnych            w placówce;
 5. prowadzenie ścisłej ewidencji środków trwałych oraz odzieży ochronnej;
 6. prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 7. pobieranie i rozliczanie zaliczki pobieranej z banku;
 8. sporządzanie raportów kasowych;
 9. czuwanie nad prawidłowym zabezpieczeniem środków pieniężnych;
 10. sprawdzanie rachunków pod względem merytorycznym;
 11. sprawdzanie stanu kasy i sporządzanie protokołu kasy przynajmniej 2 razy w roku;
 12. prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami higieny żywienia zbiorowego i HACCP zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 13. współdziałanie z pracownikami kuchni;
 14. wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola.

§ 38

Do podstawowych zadań i obowiązków kucharki należy w szczególności:

 1. kierowanie pracą kuchni;
 2. przyrządzanie posiłków zgodnie z jadłospisem i normami żywieniowymi;
 3. dbanie o czystość kuchni, urządzeń i sprzętu kuchennego;
 4. przestrzeganie przepisów higieny żywienia zbiorowego i HACCP;
 5. codzienne sporządzanie próbek żywieniowych na potrzeby SANEPIDU;
 6. nadzorowanie prac wykonywanych przez pomoc kuchenną;
 7. prowadzenie podręcznego magazynu;
 8. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających
  z organizacji pracy przedszkola.

 

§ 39.

Do podstawowych zadań i obowiązków pomocy kuchennej należy w szczególności:

 1. pomaganie kucharce w przygotowywaniu posiłków;
 2. utrzymywanie w czystości kuchni i sprzętu kuchennego;
 3. przestrzeganie przepisów higieny żywienia zbiorowego i HACCP;
 4. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.

 

§ 40.

Do podstawowych zadań i obowiązków sprzątaczki należy w szczególności:

  1. utrzymywanie w czystości pomieszczeń powierzonych jej opiece oraz naczyń
   i sztućców używanych przez dzieci;
  2. pobieranie z kuchni posiłków dla dzieci i wydawanie ich poszczególnym dzieciom;
  3. pomaganie w karmieniu i wykonywaniu przez dzieci czynności samoobsługowych;
  4. rozkładanie i składanie leżaków oraz utrzymywanie w czystości pościeli dziecięcej;
  5. pomaganie nauczycielce w dozorowaniu dzieci podczas wycieczek i spacerów;
  6. odpowiedzialność za powierzony sprzęt;
  7. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.

§ 41.

Do podstawowych zadań i obowiązków dozorcy należy w szczególności:

 1. dbanie o bezpieczeństwo mienia przedszkolnego;
 2. nie wpuszczanie na  teren osób niepowołanych;
 3. dbanie o wyznaczony teren placu zabaw dla dzieci;    
 4. wykonywanie drobnych napraw sprzętu przedszkolnego;
 5. porządkowanie piwnic i pomieszczeń gospodarczych;
 6. przygotowywanie pomieszczeń przedszkolnych do remontów i napraw;
 7. sygnalizowanie wszelkich uszkodzeń sprzętu i narzędzi;
 8. obsługa monitoringu;
 9. troska o czystość terenu przedszkolnego w tym: przycinanie żywopłotu, koszenie trawników, podlewanie trawników, usuwanie śniegu z chodników i tarasów, posypywanie chodników piaskiem;
 10. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających
  z organizacji pracy w przedszkolu.

 

§ 42.

Do podstawowych zadań i obowiązków elektryka  należy w szczególności:

 1. obsługa konserwatorska – elektryczna miejskich placówek wychowania  przedszkolnego;
 2. stała kontrola nad bezpieczeństwem budynku oraz nad urządzeniami instalacyjnymi, zwłaszcza elektrycznymi;
 3. zakupywanie niezbędnych urządzeń do napraw elektrycznych;
 4. utrzymywanie w czystości magazynu elektrycznego;
 5. wykonywanie drobnych napraw sprzętu, zabawek, urządzeń nie wymagających specjalnej wiedzy fachowej;
 6. prowadzenie zeszytu wyjść i obsługi placówek wychowania przedszkolnego;
 7. porządkowanie piwnic i pomieszczeń gospodarczych;
 8. przygotowywanie pomieszczeń przedszkolnych do remontów i napraw;
 9. troska o czystość terenu przedszkolnego w tym: przycinanie żywopłotu, koszenie trawników, podlewanie trawników, usuwanie śniegu z chodników i tarasów, posypywanie chodników piaskiem (na zlecenie dyrektora – w razie  potrzeby);
 10. doręczanie pism urzędowych wysyłanych przez przedszkole;
 11. wykonywanie innych poleceń dyrektora przedszkola związanych z organizacją pracy  przedszkola.

 

§ 43.

  1. 1. Wszystkich pracowników obowiązuje przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciw pożarowych, a w szczególności:
  2. a. wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań zapewniających bezpieczeństwo dzieci;b. udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnie uzasadnionych;c. informowanie o stwierdzonych zagrożeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dzieci.
  3. 2. Wszyscy pracownicy przedszkola muszą zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, a w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola oraz zawiadomić dyrektora przedszkola o fakcie przebywania osób postronnych.3. Szczegółowe zadania i obowiązki dla poszczególnych pracowników przedszkola określają ich zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wynikające z niniejszego statutu, regulaminu pracy, kart stanowiskowych oraz innych wewnętrznych regulaminów i zarządzeń dyrektora przedszkola.

 

 

 

    ROZDZIAŁ XI

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI, W TYM PRZYPADKI, W KTÓRYCH DYREKTOR PRZEDSZKOLA MOŻE SKREŚLIĆ DZIECKO Z LISTY WYCHOWANKÓW

§ 44.

 1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Dziecko ma prawo do:
 1. szacunku i indywidualnego tempa rozwoju;
 2. poszanowania jego godności i wartości;
 3. swobody myśli, sumienia i wyznania;
 4. prosić o to czego chce, ale nie żądać tego;
 5. podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;
 6. uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole;
 7. przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo;
 8. zdobywać wiedzę i umiejętności, badać i eksperymentować;
 9. popełniać błędy i zmieniać zdanie;
 10. odnosić sukcesy;
 11. do swojej prywatności, samotności i niezależności;
 12. do nienaruszalności cielesnej;
 13. do snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje;
 14. zdrowego żywienia, gdy jest głodne i spragnione;
 15. do pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego;
 16. znać swoje prawa i korzystać z nich;
 17. spokoju i samotności, gdy tego chce;
 18. pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą;
 19. wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi;
 20. wspólnoty i solidarności w grupie;
 21. zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;
 22. pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia;
 23. doświadczania konsekwencji swojego zachowania.

 

§ 45.

Dziecko ma obowiązek :

 1. postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;
 2. stosować normy i formy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych;
 3. dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje oraz kolegów;
 4. przestrzegać zasad obowiązujących w grupie;
 5. respektować polecenia nauczyciela;
 6. utrzymywać porządek wokół siebie;
 7. sprzątać zabawki po skończonej zabawie;
 8. nie przeszkadzać innym w zabawie;
 9. dbać o swój higienę osobistą oraz estetyczny wygląd;
 10.  wywiązywać się z przydzielonych zadań i obowiązków;
 11. nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom;
 12. szanować godność i wolność drugiego człowieka;
 13. informować nauczyciela o zagrożeniach i własnych sytuacjach trudnych.

 

§ 46.

 1. Wychowankowie przedszkola mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Rodzice nie mają obowiązku ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie dzieci jest dobrowolne.
 3. Rodzice podejmując decyzję o wyborze wariantu ubezpieczenia.
 4. Umowy ubezpieczenia NNW i OC nauczycieli będą zawierane tylko przez spółkę  Brokera Miasta Żyrardów, która będzie pełnić rolę Ubezpieczającego.  
 5. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice, opiekunowie prawni na początku każdego roku szkolnego do 30 września.
 6. Rodzice, którzy chcą skorzystać z ubezpieczenia, wyrażają pisemną zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia od NNW i potwierdzają otrzymanie ogólnych warunków ubezpieczenia NNW na piśmie.

 

§ 47.

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice dziecka są zobowiązani do:
 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
 3. informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora przedszkola, w obwodzie którego dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe.

3.  Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do:

 1. kontrolowania spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4 w ustawie Prawo oświatowe należy do zadań dyrektora przedszkola, w obwodzie której dziecko mieszka;
 2. powiadomienia  dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4 w ustawie Prawo oświatowe oraz o zmianach w tym zakresie.

 

§ 48.

  1. 1. Rodzice, opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawa do:
  2. a. uzyskiwania i wymiany informacji na temat możliwości rozwojowych dziecka, jego postępów, stanie gotowości szkolnej, problemów i zachowania oraz na temat pracy przedszkola;
  3. b. uzgadniania z nauczycielami i specjalistami kierunków i zakresu zadań związanych z rozwojem dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami;
  4. c. wyrażania i przekazywania nauczycielom, dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
  5. d. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu   i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa – radę rodziców;
  6. e. zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktycznej  i wychowawczej.

 

§ 49.

  1. 1. Do podstawowych obowiązków rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, należy:
  2. a. przestrzeganie niniejszego statutu i innych wewnętrznych uregulowań przedszkola;
  3. b. respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców;
  4. c. przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z ustalonymi zasadami zapewniającymi dzieciom bezpieczeństwo oraz godzinami przyprowadzania i odbioru dziecka ustalonymi w porozumieniu przedszkolnym;
  5. d. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
  6. e. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, a zwłaszcza niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, wszawicy i innych chorobach wieku dziecięcego;
  7. f. kontaktowanie się z nauczycielami oraz uczestnictwo w zebraniach ogólnych i grupowych w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
  8. g. udzielanie nauczycielom rzetelnej informacji o dziecku;
  9. h. punktualne przyprowadzanie dziecka do przedszkola, umożliwiające mu udział                w organizowanych zajęciach oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa i realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
  10. i. nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci chorych, których stan zdrowia zagraża im samym oraz innym dzieciom i pracownikom przedszkola;
  11. j. wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.
  12. 2.Za zniszczone przez wychowanków mienie przedszkola odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice. Rodzice zobowiązani są naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia, po uzgodnieniu szczegółowych ustaleń z dyrektorem przedszkola.
  13. 3.Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego         są obowiązani do :
  14. a. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola;
  15. b. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
  16. 4. Rodzice zobowiązani są do wdrażania i przestrzegania zasad postępowania dziecka                w przedszkolu, zawartych w Kodeksie Przedszkolaka.

 

 

§ 50

Formy współpracy przedszkola z rodzicami obejmują organizowanie :

 1. zebrań ogólnych;
 2. zebrań grupowych;    
 3. konsultacji i rozmów  indywidualnych z dyrektorem przedszkola, nauczycielami i specjalistami przedszkola;  
 4. zajęć otwartych lub  warsztatów;
 5. wymiany informacji drogą elektroniczną lub telefoniczną;
 6. imprez i uroczystości z udziałem rodziców;
 7. kącika dla rodziców;
 8. spotkań  i zebrań rady rodziców.

 

 

ROZDZIAŁ XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 51.

  1. 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników samorządowych.
  2. 2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola.

§ 52.

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 53.

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 54.

Zmiany w powyższym statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie określonym
dla jego nadania.

§ 55.

Traci moc statut uchwalony przez radę pedagogiczną dnia 1 września 2015 r.

§ 56.

Powyższy statut wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2017 r.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 5 w Żyrardowie
  ul. Leszno 19
  96-300 Żyrardów
 • 46 855-44-48

Galeria zdjęć