Nawigacja

Koncepcja przedszkola

O nas

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 5

w Żyrardowie ul. Leszno 19.

 

PODSTAWA PRAWNA


Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

 1. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Ośwaitowe (Dz. U. z 2017r., poz 59 z póżn. zm.)
 1. Kartę  Nauczyciela z  dn. 26  stycznia 1982 r.   (Dz. U. z 2006 r., Nr  97,  poz. .674,

z późn. zm.).

 1. Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I  stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – w załączniku 1, opisuje cele i zadania przedszkola, osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego oraz warunki i sposób realizacji podstawy programowej.
 2. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989.
 3. Statucie Przedszkola nr 5 w Żyrardowie.

 

JAK  TWORZYLIŚMY   KONCEPCJĘ  PRACY  PRZEDSZKOLA?

Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości w prezencie. Sami wypracowaliśmy sposób planowania. Mamy standardy jakości pracy przedszkola, które określają co jest celem naszych działań do czego dążymy. Wiemy „Po co istniejemy?” To w wizji rodzice znajdują informacje o tym, jaką jesteśmy placówką, jakie potrzeby zaspakajamy, jakie wartości preferujemy.

Punktem wyjścia do opracowania były:

 • wymagania wobec edukacji przedszkolnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego,
 • wyniki ewaluacji zewnętrznej, przeprowadzonej w 2013 roku oraz wyniki ewaluacji wewnętrznych, przeprowadzanych corocznie i zapisywanych w „Księdze jakości Pracy Przedszkola”. (Celem ewaluacji zewnętrznej było ustalenie stopnia spełniania przez placówkę wymagań, zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Nasza placówka po odbytej ewaluacji zewnętrznej w miesiącu czerwcu 2013 w obszarach „Procesy zachodzące w przedszkolu” oraz „Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym”, spełniła wszystkie wymagania na poziomie B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagań przez placówkę. )
 • wnioski nauczycieli z pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz nadzoru pedagogicznego dyrektora.

 

Niniejsza koncepcja pracy na kolejne lata zakłada kontynuację przyjętych kierunków poszerzonych o nowe priorytety. Skłaniamy się ku modelowi przedszkola środowiskowego i promującego nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne. Chcemy stworzyć optymalne warunki rozwoju dla wszystkich dzieci w atmosferze partnerskiej współpracy z rodzicami. Nasza koncepcja uwzględnia dotychczasowy dorobek wraz z nowymi kierunkami.

 

MOCNE STRONY PRZEDSZKOLA

 1. Wysoki poziom przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole potwierdzony badaniami dojrzałości szkolnej.

2.  Przedszkole zapewnia opiekę oraz wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

3.  Wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli.

4.  Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci i

     prowadzone na wysokim poziomie.

5.  Atrakcyjny, konsekwentnie realizowany program wychowawczo – dydaktyczny, 

     uwzględniający zainteresowania i potrzeby dzieci.

6.  Ładny, bezpieczny, kolorowy po termomodernizacji budynek oraz funkcjonalnie  

     zagospodarowane dwa  place zabaw.

7.   Atrakcyjna oferta edukacyjna.

8.  Własne programy pracy.

9. Szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek.

10. Udział w konkursach, festiwalach i różnego rodzaju akcjach.

11. Dobra atmosfera i klimat przedszkola.

12. Popularność placówki w środowisku lokalnym.

13. Współpraca z różnymi instytucjami, pogadanki, spotkania organizowane przez nauczycieli:

       pogotowie, leśnik, policja, pracownicy Urzędu Miasta, Starostwa.

14. Piękne kolorowe, bezpieczne sale zajęć.

15. Systematyczne i ciekawe prowadzenie strony internetowej.

16. Każdego roku  organizujemy zajęcia adaptacyjne dla Nowych Słonecznych

      Przedszkolaków.

17. Wysoki stopień zadowolenia wychowanków i  rodziców z przedszkola.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 •  Rozwijamy u dzieci inteligencję emocjonalną by przygotować je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z porażkami - pragniemy nauczyć wiary we własne możliwości, rozwijać optymizm i poczucie własnej wartości.

 

 •  Zapewniamy dzieciom miłą i bezpieczną atmosferę do zabawy i nauki troszcząc się o ich zdrowie fizyczne i psychiczne.

 

 •  Przybliżamy dzieciom różne środowiska, jako bogate źródła wiedzy, miejsca wielu doznań i przeżyć intelektualnych, emocjonalnych i estetycznych.

 

 •  Wychowujemy poprzez pobudzanie inwencji twórczej i samorealizację w ekspresji słownej, teatralnej, muzycznej, plastycznej i ruchowej.

 

 • Umożliwiamy dzieciom osiąganie sukcesów w różnych dziedzinach przygotowujemy je do podjęcia nauki w szkole,

 

 •  Rozwijamy osobowość każdego dziecka w oparciu o preferowane systemy wartości.

 

 • Nasze działania opieramy na nowoczesnych, aktywizujących metodach i formach pracy (Przyjaciele Zippiego,) zapewniając dzieciom możliwość doświadczania, obserwowania oraz tworzenia co prowadzi do osiągania sukcesów rozwojowych.

 

 •  Umożliwiamy dzieciom udział w zajęciach dodatkowych (rytmika, plastycznych,

      sportowych, teatralnych, przyrodniczych).

 

 •  Posiadamy wypracowany system udzielania dzieciom ich rodzicom i opiekunom,  

      pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

 •  Wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci.

 

 •  Integrujemy całą społeczność przedszkolną.

 

 •  Zapewniamy wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną, ustawicznie

                doskonalącą swój warsztat pracy, zapewniającą dzieciom wychowanie i edukację

             na najwyższym poziomie.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

 • Każde dziecko jest dla nas ważne . Zrobimy wszystko aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne.

 

 • Wychowujemy dziecko do życia w zgodzie z samym sobą, z ludźmi i otaczającym światem, dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole.

 

 • Zapewniamy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka w życzliwej atmosferze, we współpracy z rodziną i środowiskiem lokalnym.

 

 • Stwarzamy sytuacje umożliwiające twórcze działanie i dokonywanie wyboru zainteresowań, samorealizacji.

 

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to ma być realizowane przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co ma umożliwić dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie powyższego wsparcia dziecko ma osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 

 

 

Proces dydaktyczno- wychowawczy będzie przebiegał w czterech podstawowych obszarach rozwoju dziecka:

 

 1. fizyczny (np. dziecko zgłasza potrzeby fizjologiczne, wykonuje czynności samoobsługowe, komunikuje swoje potrzeby, inicjuje zabawy, wykonuje podstawowe czynności – sprzątanie, pakowanie, korzystanie z małych przedmiotów),

 

 1. emocjonalny(np. dziecko rozpoznaje  i nazywa podstawowe emocje, potrafi je przedstawić i radzić sobie z nimi w prawidłowy sposób),

 

 1. społeczny (np. dziecko przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, odczuwa przynależność do określonych grup – rodziny, grupy przedszkolnej itp., używa zwrotów grzecznościowych, komunikuje się z otoczeniem, tworzy relacje z innymi dziećmi, wyraża swoje oczekiwania),

 

 1. poznawczy (np. wyraża swoje rozumienie świata, rozpoznaje litery, odczytuje krótkie wyrazy, opowiada o wybranych zdarzeniach, prawidłowo klasyfikuje przedmioty, określa kierunki, przelicza elementy zbiorów, podejmuje aktywność poznawczą).

 

 

KIERUNKI  PRACY  PRZEDSZKOLA  NA  LATA  2017 - 2022

            

Rok Szkolny 2017/2018

 

"Sprawność ruchowa warunkiem wielokierunkowego rozwoju Słonecznego Przedszkolaka"

 

Zadania:

Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej. Propagowanie zdrowego stylu życia.

 

Cele:

 1. Wspieranie rozwoju psychomotorycznego poprzez twórcze metody.

 

 1. Pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu przez eksperymentowanie, odkrywanie, wyrażanie własnej indywidualności.
 2. Rozwijanie sprawności ruchowej.

 

 1. Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia.

Działania:

 

 1. Wykorzystanie szerokiej gamy metod, form i środków do zdobywania doświadczeń twórczych w zakresie ruchu.

 

 1. Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu poprzez:
 • prowadzenie ćwiczeń metodami twórczymi
 • prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych i zabaw przy dźwiękach muzyki
 • organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na   świeżym powietrzu.
 • cykle zajęć o charakterze prozdrowotnym.

 

 1. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej:
 • kąciki sportowe
 • wykonanie i stosowanie atrakcyjnych rekwizytów
 • różnorodność i innowacyjność stosowanych metod i form pracy z dziećmi.

 

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców poprzez:
 • prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka
 • organizowanie spotkań z lekarzami różnych specjalizacji
 • prowadzenie różnego rodzaju ćwiczeń, zabaw i gier stymulujących rozwój dzieci
 • stosowanie profilaktyki zdrowotnej
 • przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia
 • wspólne ustalanie zdrowych jadłospisów
 • hodowlę warzyw w salach

 

    5. Opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności ruchowej    dzieci

         i promowania zdrowego stylu życia.

 

Realizacja zadania będzie monitorowana. Ewaluacja działań będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym 2017/2018 a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2018 r. Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

 

Rok szkolny 2018/2019

 

" Słoneczny Przedszkolak jest twórczy"

 

Zadanie:

 

Tworzenie przestrzeni do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności.

 

Cele:

 

 1. Pobudzenie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję, sferę uczuciowo-intelektualną.

 

 1. Rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli w twórczości i aktywności własnej.

 

 1. Kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie na jego piękno i wzbudzanie przeżyć estetycznych.

 

Działania:

 

 1. Stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań twórczych.

 

 1. Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji z innymi obszarami edukacji, aranżacja sal przedszkolnych:
 • Kąciki plastyczne
 • Kąciki teatralne
 • Skrzynie skarbów
 • Ekspozycje prac dzieci w salach i na terenie całej placówki
 • Ekspozycje dzieł znanych twórców
 • Galerie, wystawy i wernisaże w przedszkolu i poza nim.

 

 1. Aukcje prac i wytworów dzieci związane z uroczystościami przedszkolnymi i   świętami.

 

 1. Udział w wybranych konkursach, wystawach i przeglądach organizowanych w środowisku.

 

 1. Bezpośrednie obcowanie ze sztuką:
 • Koncerty muzyczne
 • Teatrzyki w przedszkolu i wyjścia do teatru.
 • Wystawy i pokazy sztuki ludowej
 • Wystawy, galerie, wernisaże, koncerty

 

 1. Udział w akcjach organizowanych przez środowisko:
 • Akcja "Pomóż zwierzętom przetrwać zimę"
 • Akcja "Góra grosza".
 • Zbieranie darów dla dzieci.

Realizacja zadania będzie monitorowana. Ewaluacja działań będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym 2018/2019 a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2019 r. Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

 

Rok szkolny 2019/2020

 

"Emocje i uczucia Słonecznego Przedszkolaka"

 

Zadanie:

 

Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych.

 

Cele:

 

 1. Budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej

 

 1. Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie

 

 1. Poznanie własnych praw i obowiązków

 

 1. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie

 

 1. Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci

 

 1. Kształcenie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie, pracach plastycznych i innych formach aktywności

 

Działania:

 

 1. Wykorzystanie różnorodnych form, metod i środków wspomagających rozwój społeczno-emocjonalny dzieci.

 

 1. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności artystycznej dzieci:
 • aranżacja i modernizacja sal
 • stosowanie różnorodnych pomocy, rekwizytów, dekoracji do zajęć, uroczystości i innych form pracy

 

 1. Organizowanie działań zmierzających do poznania każdego wychowanka
 • prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
 • podejmowanie celowych działań pedagogiczno-psychologicznych zmierzających do eliminacji zachowań agresywnych, akceptacji innych
 • prowadzenie sondażu wśród dzieci na temat ich samopoczucia, preferencji zabaw, kolegów (np. kalendarze nastrojów dzieci, wywiad z dzieckiem).

 

 1. Udział dzieci w konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach teatralnych i festiwalach.

 

 1. Organizacja uroczystości przedszkolnych wzmacniających więzi emocjonalne z rodziną, nauczycielami.

 

 1.   Aranżowanie sytuacji wychowawczych wprowadzających dziecko w świat wartości

             społecznych:

 • opracowywanie i stosowanie kontraktów dotyczących zasad współ życia w grupie.
 • dostarczanie wzorów właściwego zachowania się
 • ukazywanie przykładów z literatury, filmu itp.

 

 1. Zorganizowanie kiermaszów  świątecznych z wytworami dzieci.
 2. Współpraca ze  środowiskiem lokalnym.

   Realizacja zadania będzie monitorowana. Ewaluacja działań będzie prowadzona na bieżąco

   w roku szkolnym 2019/2020 a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej

   podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych

   Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

 

Rok szkolny 2020/2021

 

"Słoneczny Przedszkolak bawi się muzyką i poznaje swój region"

 

Zadania:

 

Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów ruchu i muzyki.

 

Cele:

 

 1. Rozwijanie i eksponowanie dyspozycji muzycznych dziecka w różnych formach aktywności

 

 1. Bogacenie przeżyć estetycznych związanych z odbiorem muzyki

 

 1. Kształtowanie ekspresji i twórczej postawy dziecka

 

 1. Zaspokajanie naturalnej potrzeby działania

 

 1. Poznawanie instrumentów muzycznych (rodzaj, nazwa, brzmienie i budowa)

 

 1. Nabywanie i doskonalenie umiejętności wokalnych-tanecznych

 

 1. Wyzwalanie zainteresowania regionalną działalnością kulturalną

 

Działania:

 

 1. Tworzenie warunków do bezpośredniego kontaktu z muzyką poprzez:
 • udział dzieci w koncertach muzycznych
 • śpiew indywidualny, zbiorowy
 • taniec

 

 1. Nabywanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki "żywej" oraz z "nagrań"

 

 1. Inspirowanie zabaw rytmicznych i tanecznych z wykorzystaniem swobodnej interpretacji ruchowej

 

 1. Kierowanie aktywnością muzyczną w zakresie rozwijania ekspresji dziecka (improwizacje wokalne i rytmiczne)

 

 1. Prezentowanie posiadanych umiejętności wokalnych i tanecznych:
 • udział w przeglądach i festiwalach piosenki dziecięcej
 • organizowanie uroczystości okazjonalnych na terenie przedszkola

 

 1. Rozwijanie zdolności muzycznych dziecka poprzez:
 • doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych i melodycznych
 • eksperymentowanie w tworzeniu dźwięku
 • ćwiczenia emisyjne
 • śpiewanie i słuchanie piosenek
 • urządzenie w salach "kącików muzycznych"
 • samodzielne tworzenie melodii do podanego tekstu
 • łączenie aktywności muzycznej z innymi obszarami oddziaływań (m.in. plastyka, teatr)
 • opracowanie i wdrażanie programów wspierających rozwój ekspresji muzycznej dziecka

 

Realizacja zadania będzie monitorowana. Ewaluacja działań będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym 2020/2021 a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2021 r. Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

 

Rok szkolny 2021/2022

 

"Ekspresja werbalna Słonecznego Przedszkolaka"

 

Zadanie:

 

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką i teatrem.

 

Cele:

 

 1. Rozwijanie dzieci pod względem emocjonalnym, intelektualnym i społecznym poprzez właściwie ukierunkowaną ekspresję werbalną.

 

 1. Tworzenie warunków sprzyjających swobodzie wypowiedzi związanej z przyjemnymi

              przeżyciami i werbalnym "otwarciem się" dziecka. 

 

 1. Bogacenie doświadczeń językowych dzieci przez stosowanie sprawdzonych  

„nowatorskich" rozwiązań.

 

 1. Stymulowanie zainteresowań czytelniczych dzieci, w tym kontynuacja wczesnej nauki czytania w/g. I. Majchrzak.

 

 1. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni artystycznej i poczucia estetyki.

 

Działania:

 

 1. Organizacja zajęć rozwijających aktywność twórczą dziecka we wszystkich sferach, a w szczególności w sferze rozwoju językowego, m.in.: drama, gry ekspresyjne, gry dramatyczne, teksty odtwórcze, żywy teatr, teatr samorodny, trening twórczego myślenia, arteterapię i inne.
 2. Tworzenie sytuacji sprzyjających bezpośredniemu obcowaniu ze sztuką, literaturą, dramą, teatrem jako inspiracji do rozwoju dziecięcej ekspresji werbalnej, m.in.:
 • analizę treści pozycji literackich,
 • przedstawianie ich treści własnymi słowami,
 • układanie krótkich opowiadań,
 • zabawy słownikowe,
 • inscenizowanie,
 • nauka wierszyków, wyliczanek,
 • tworzenie własnych zakończeń opowiadań, baśni,
 • poprawa emisji głosu i wyrazistości wymowy,
 • ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, oddechowe i słuchu, zabawy słowne.

 

 1. Wzbogacenie bazy przedszkola (pomoce, scenariusze, publikacje, literatura).

 

 1. Opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności werbalnej dzieci.

 

 1. Zapoznanie nauczycieli z wybranymi pozycjami literatury pedagogicznej na temat stymulowania rozwoju werbalnego dziecka.

 

 1. Opracowywanie i gromadzenie ciekawych scenariuszy zajęć.

 

 1. Publikacje na stronach internetowych w celach promocyjnych.

 

 1. Pozyskiwanie rodziców do współpracy; zajęcia otwarte, praca na rzecz przedszkola, biesiady literackie, czytamy dzieciom bajki, teatr rodzicielski i inne.

 

 1. Nawiązanie kontaktów z innymi przedszkolami i instytucja mi w celu wymiany doświadczeń teatralnych, muzycznych, teatrzyki w wykonaniu dzieci, wyjścia do innych placówek. Występy tzw. Dzieci dzieciom.

 

 1. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.
 2.  Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w tym z teatrem, galeriami sztuki i domami kultury

Realizacja zadania będzie monitorowana. Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym 2021/2022 a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2022 r. Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

 

MODEL ABSOLWENTA NASZEGO PRZEDSZKOLA:

 

 Będziemy dążyć do tego, aby nasz absolwent:

 • dbał o swoje zdrowie i sprawność fizyczną;
 • odnosił się z szacunkiem do życia, drugiego człowieka oraz zwierzęcia;
 • wyrażał i kontrolował swoje emocje;
 • odróżniał dobro od zła;
 • przestrzegał zasad bezpieczeństwa i higieny;
 • miał świadomość bycia częścią swojej rodziny, miejscowości i swojego kraju;
 • potrafił zachować się w różnych sytuacjach;
 • współdziałał w zespole respektując prawa drugiego człowieka;
 • osiągnął umiejętność komunikatywnego porozumiewania się;

był:

 •  
 • aktywny w podejmowaniu działań, zmotywowany do uczenia się i wysiłku intelektualnego;
 •  
 • dobrze przygotowany do obowiązków szkolnych


KRYTERIA  SUKCESU  NASZEGO   PRZEDSZKOLA

 

 • Zmniejszy się występowanie zachowań niepożądanych u dzieci, szczególnie agresji

            i  konfliktów.

 •  Wzrośnie zakres kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie metod radzenia   

             sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i zapobiegania sytuacjom konfliktowym.

 •  Nastąpi większa integracja rodziny z przedszkolem.
 •  Wzrośnie pozytywne postrzeganie placówki w środowisku lokalnym.
 •  Wzbogaci się oferta edukacyjna przedszkola.
 •  Wzrośnie skuteczność pracy nauczycieli.
 •  Wzrośnie efektywność pracy Rady Pedagogicznej.
 •  Wzrośnie zadowolenie nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku o motywacja  

             do osiągnięcia sukcesu.

 •  Nauczyciele, w lepszym stopniu niż dotychczas, będą wspierali rodziców w pracy z

             dzieckiem w domu.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 5 w Żyrardowie
  ul. Leszno 19
  96-300 Żyrardów
 • 46 855-44-48

Galeria zdjęć