Nawigacja

Koncepcja przedszkola

O nas

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 5

w Żyrardowie ul. Leszno 19.

 

JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY  PRZEDSZKOLA?

 

Nasze przedszkole jest  dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości
w prezencie. Sami wypracowaliśmy sposób planowania. Mamy  standardy jakości pracy przedszkola, które określają co jest celem naszych działań do czego dążymy. Wiemy  „Po co istniejemy?” To w wizji  rodzice znajdują  informacje o tym, jaką jesteśmy placówką, jakie potrzeby zaspakajamy, jakie wartości preferujemy.

 

W okresie 10 – 28 czerwiec 2013 r. gościliśmy z KO w Warszawie panie wizytatorki ds. ewaluacji zewnętrznej.

Celem ewaluacji zewnętrznej jest ustalenie stopnia spełniani przez placówkę zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Nasza placówka po odbytej ewaluacji zewnętrznej w miesiącu czerwcu 2013 w obszarach „Procesy zachodzące w przedszkolu” oraz „Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym”, spełniła wszystkie wymagania na poziomie B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagań przez placówkę.

 

WIZJA I MISJA PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole nasze jest placówką prozdrowotną, przyjazną dzieciom, w której dzieci
od najmłodszych lat poznają, czym jest zabawa, nauka sport, zdrowie by od najmłodszych lat dbać o zdrowie psychiczne i fizyczne.

 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom uwzględniając w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 • Przedszkole wyposaża wychowanków w wiadomości i umiejętności niezbędne do dalszej edukacji.
 • Przedszkole dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoich wychowanków.
 • Przedszkole dba o właściwe postawy wychowawcze, które w przyszłości będą zapobiegać zjawiskom patologii.
 • Przedszkole naucza zasad demokracji, uczy samodzielności, umiejętności podejmowania decyzji oraz umiejętności zachowań w różnych sytuacjach.
 • Przedszkole i rodzina to dwa środowiska, które szczególnie oddziałują na dziecko i są ważne w jego życiu – współpraca z rodzicami jest szczególnie istotna.
 • Przedszkole rozwija sprawność ruchową i manualną swoich podopiecznych. 

 

Planowanie koncepcji  przedszkola to:

 

 • Rozpoznanie istniejącej sytuacji i określenie  zadań  do wykonania  w celu urzeczywistnienia wizji i poprawienia jakości pracy przedszkola.
 • Opracowanie rocznych planów pracy , ustalenie sposobów monitoringu i ocena skuteczności.

Koncepcja przedszkola zawiera zadania, które związane są z wprowadzeniem koniecznych zmian. Przy tworzeniu koncepcji przedszkola zaangażowana jest  cała rada pedagogiczna.

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 10 maja 2013 r. (poz. 560)

 

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK, KTÓRE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE DLA USTALENIA POZIOMU D I POZIOMU B

 

 1. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI

Dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz form wychowania przedszkolnego innych niż przedszkole lub oddział przedszkolny

zorganizowany w szkole podstawowej.

Wymaganie

Charakterystyka wymagania na poziomie D

Charakterystyka wymagania na poziomie B

1. Przedszkole realizuje

koncepcję pracy

ukierunkowaną na rozwój

dzieci

Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę

pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą

potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz

zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego.

Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich

akceptowana.

Koncepcja pracy przedszkola jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana we współpracy z rodzicami.

 

2. Procesy wspomagania

rozwoju i edukacji dzieci

są zorganizowane w

sposób sprzyjający

uczeniu się

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są

podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i

rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci.

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane,

monitorowane i doskonalone.

Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i

realizowaniu tych procesów.

Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i

grupy przedszkolnej.

Wdrażane wnioski z monitorowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność tych procesów. W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci.

 

3. Dzieci nabywają

wiadomości i

umiejętności określone

w podstawie

programowej

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest

realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i

sposobów jej realizacji.

W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego

dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych,

formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.

Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć

dzieci przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i

zainteresowań.

Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania

przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania i

analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań.

4. Dzieci są aktywne

Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu

i chętnie w nich uczestniczą.

Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do

podejmowania różnorodnych aktywności.

Dzieci są wdrażane do samodzielności

Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju.

Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności

lokalnej.

5. Respektowane są

normy społeczne

Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej

społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.

Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie.

Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu

eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych

zachowań.

W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci

za działania własne i działania podejmowane w grupie.

Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i, w razie potrzeb, modyfikowane.

W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeb, modyfikuje. Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych.

6. Przedszkole wspomaga

rozwój dzieci, z

uwzględnieniem ich

indywidualnej sytuacji

W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne

i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka.

Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są

wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych.

Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz

zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych

potrzeb każdego dziecka.

Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-

-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi

poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i

sytuacją społeczną.

W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne

obejmujące całą społeczność przedszkola.

W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci.

 

7. Nauczyciele

współpracują w

planowaniu i realizowaniu

procesów edukacyjnych

Nauczyciele pracują zespołowo. Wspólnie planują przebieg

procesów edukacyjnych i analizują efekty swojej pracy.

Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.

 

8. Promowana jest

wartość wychowania

przedszkolnego

Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć

prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach.

Przedszkole informuje środowisko lokalne o celowości i

skuteczności podejmowanych przez przedszkole działań.

Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego. Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym.

 

9. Rodzice są partnerami

przedszkola

Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na

temat swojej pracy.

W przedszkolu współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju

ich dzieci.

Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą

w podejmowanych działaniach.

W przedszkolu są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola.

 

10. Wykorzystywane są

zasoby przedszkola i

środowiska lokalnego na

rzecz wzajemnego

rozwoju

Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów przedszkola oraz

środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje inicjatywy

na rzecz ich wzajemnego rozwoju.

Przedszkole w sposób systematyczny i celowy, z

uwzględnieniem specyfiki jego działania, współpracuje z

instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój. Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój dzieci.

 

11. Przedszkole w

planowaniu pracy

uwzględnia wnioski z

analizy badań

zewnętrznych i

wewnętrznych

W przedszkolu analizuje się wyniki badań zewnętrznych i

wewnętrznych dotyczących wspomagania rozwoju i edukacji

dzieci.

Nauczyciele planują i podejmują działania edukacyjne i

wychowawcze z uwzględnieniem wyników badań zewnętrznych

i wewnętrznych oraz wniosków z tych badań, w tym ewaluacji

zewnętrznej i wewnętrznej.

Działania prowadzone przez przedszkole są monitorowane i

analizowane, a w razie potrzeb – modyfikowane.

W przedszkolu wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych i prowadzi badania wewnętrzne, odpowiednio do potrzeb przedszkola, w tym badania osiągnięć dzieci, które zakończyły wychowanie przedszkolne.

 

12. Zarządzanie

przedszkolem służy jego

rozwojowi

Zarządzanie przedszkolem sprzyja indywidualnej i zespołowej

pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu.

Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z

nauczycielami.

W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z

nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące

rozwojowi przedszkola.

Zarządzanie przedszkolem prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów. Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących przedszkola. Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jego potrzeb.

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 5 w Żyrardowie
  ul. Leszno 19
  96-300 Żyrardów
 • 46 855-44-48

Galeria zdjęć